Oświadczenie Chabad Lubawicz Polska na temat spotkania z Prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim

Oświadczenie Chabad Lubawicz Polska na temat spotkania z Prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim Rabin Shalom Dov Ber Stambler, Rabin Eliezer Gurary

Oświadczenie Chabad Lubawicz Polska na temat spotkania z Prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim

Uznaliśmy za stosowne przyjąć zaproszenie na spotkanie z założycielem i prezesem partii rządzącej PiS celem pochylenia się nad sytuacją w Polsce. Na spotkaniu, które miało miejsce 16 sierpnia 2017 r., omawiano też życie żydowskie w Polsce i perspektywy jego rozwoju.

W naszej opinii to niezmiernie ważne spotkanie jest przykładem pozytywnego i konstruktywnego dialogu na temat sytuacji mniejszości żydowskiej w Polsce. Prezes Kaczyński odniósł się do podnoszonych kwestii, również przejawów antysemityzmu i trudnych momentów w historii polsko-żydowskiej. Wyraźnie stwierdził, że potępia antysemityzm, który miał miejsce w przeszłości, podobnie jak potępia jego przejawy dziś, zaś jego partia popiera rozwój życia żydowskiego w Polsce i dba o dobre stosunki z państwem Izrael. Zgodzono się, że absolutnie nie ma porównania sytuacji społeczności żydowskiej w dzisiejszej Polsce z sytuacją i stosunkiem władzy do Żydów w roku 1968. Podkreślono również rolę, jaką w życiu żydowskim i w życiu każdego człowieka w ogóle odgrywa edukacja, ważny aspekt działalności wśród społeczności mniejszościowych w Polsce. Oświata jest także najlepszym remedium na przezwyciężenie niezrozumienia i zlikwidowanie niekorzystnych zjawisk obecnych w życiu społecznym, w tym przejawów antysemityzmu.

Odnosząc się do krytycznych głosów stowarzyszeń i organizacji żydowskich w Polsce pragniemy kategorycznie stwierdzić, że nie rościmy sobie prawa do ich reprezentowania, podobnie jak nie reprezentujemy wszystkich polskich Żydów. Nikt nie ma wyłączności na przemawianie w imieniu całej społeczności żydowskiej w Polsce i tytułu do jej reprezentowania. Na polskie żydostwo składają się różne nurty, kręgi, ruchy, i jednym z nich jest Chabad Lubawicz.

Chabad Lubawicz jest największą społecznością żydowską na świecie, która od wielu lat aktywnie działa także w Polsce. Kierując się miłością, z chasydzką radością staramy się działać na korzyść wszystkich przedstawicieli mniejszości żydowskiej w Polsce, dbając przy tym o upowszechnianie i zachowanie tradycyjnego prawa żydowskiego zapisanego w kodeksie „Szuchan Aruch”. Pamiętajmy, że większość społeczności żydowskiej w Polsce przed Holocaustem to byli Żydzi ortodoksyjnie religijni, w znacznej mierze chasydzi. Dziś te tradycje kontynuuje i wskrzesza otwarty dla każdego halachicznego Żyda ruch Chabad Lubawicz, który jest jedyną organizacją odwołującą się w Polsce do tradycji chasydzkich, i pierwszą organizacją religijną działającą wśród osób niereligijnych i zajmująca się upowszechnieniem wśród nich zasad judaizmu. Wzmacnianie żydowskiej tożsamości w duchu religijnym, a także dialog i regularna współpraca zarówno z niereligijnymi organizacjami żydowskimi, jak i przedstawicielami rządu oraz społeczeństwem polskim, wzbogacają życie żydowskie w Polsce i podkreślają jej wielokulturowe dziedzictwo.

Wspólnoty i sympatycy Chabad Lubawicz w Warszawie i Krakowie tworzą w pełni rozwiniętą społeczność żydowską. Synagogi są czynne codziennie, w każdy szabat i w czasie wakacji, funkcjonują mykwy dla kąpieli rytualnych, celebrowane są święta żydowskie i uroczystości rodzinne, utrzymujemy kuchnie, a także prowadzimy placówki oświatowe dla dzieci i dorosłych. Wszystko to ma na celu zachować, wzmacniać i rozwijać żydowską tożsamość w Polsce w oparciu o przesłanki religijne. Chabad Lubawicz Polska stanowi ważny i centralny strumień polskiego żydostwa i nadal będzie z szacunkiem i odpowiedzialnością kontynuował swoją pracę na rzecz społeczności żydowskiej, jesteśmy jednak otwarci na współpracę z niereligijną i niehalachiczną częścią mniejszości żydowskiej w Polsce, podobnie jak na współpracę z nie-Żydami.

Nie twierdzimy przy tym, że reprezentujemy wszystkich polskich Żydów, ale jest także oczywistym, że inne organy i stowarzyszenia nie reprezentują judaizmu i jego wartości w sposób, w jaki my je rozumiemy.

Pragniemy podkreślić, że w łonie polskiego żydostwa, tolerancyjnego i pluralistycznego, jest miejsce dla wszystkich, miejsce na różne opinie i podejście do żydostwa. Niejednokrotnie zresztą współpracowaliśmy z niereligijnymi organizacjami i stowarzyszeniami żydowskimi. Jest oczywistym, że braterstwo, współpraca i jedność wszystkich środowisk, stowarzyszeń i organizacji żydowskich, reprezentujących interesy Żydów religijnych i świeckich, halachicznych i niehalachicznych, są dla nas najwyższą wartością i główną wytyczną w naszej pracy.

Rabin Shalom Dov Ber Stambler
Warszawa

Rabin Eliezer Gurary
Kraków

 

(sierpień 2017)